REGULAMIN KORZYSTANIA Z WARSZTATU
PSYCHOTEC SP.Z.O.O

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Warsztatów Psychologicznych
 2. Właścicielem i Operatorem Warsztatu jest spółka PSYCHOTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Placu Wolności 2/114, 35-073 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065616, REGON: 960502336, NIP: 813-03-35-789, o kapitale zakładowym w wysokości 26 672,00 zł (dalej jako „Operator”).
 3. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Warsztatów, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem e-mail: epsychotec@gmail.com
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora;
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umowy;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystając z Warsztatu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu, zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz zobowiązani są do poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Warsztatach oraz dostępnych za ich pośrednictwem.
 3. Operator zastrzega prawo zablokowania możliwości korzystania z treści i Usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych osób.
 4. Warsztaty, a także Regulamin skierowane są zarówno do Użytkowników posiadających status Przedsiębiorców lub Konsumentów.
 5. Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem https://psychotec.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, odtworzenie i utrwalanie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub polityki prywatności, nie może korzystać z Warsztatów.

§ 2
Definicje

 1. Definicjom występującym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Abonament – należy przez to rozumieć wybrany i zamówiony przez Użytkownika pakiet płatnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Warsztatu
  2. Cennik – należy przez to rozumieć zestawienie przedstawiające rodzaje dostępnych odpłatnych Usług, Opłat wyrażonych w kwocie netto i brutto i powiązanych z nimi Okresów Abonamentowych z uwzględnieniem statusu Użytkownika. Cennik udostępniony jest w zakładce https://psychotec.pl/cennik/
  3. Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz, umożliwiający utworzenie Konta, wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika.
  5. Forum – należy przez to rozumieć funkcjonalność Warsztatu udostępnioną przez Operatora Użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy, poznawania i komentowania wypowiedzi innych Użytkowników, które na ma celu w głównej mierze prowadzenie terapii grupowej.
  6. Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  7. Klient – należy przez rozumieć Konsumenta, który zarejestrował w się ramach korzystania z usług Warsztatu.
  8. Klient Specjalistyczny – należy przez rozumieć Konsumenta, który zarejestrował się na Warsztat, korzystającego w ramach Warsztatu w szczególności z dedykowanych Usług Specjalistycznych dla osób fizycznych.
  9. Klient Biznesowy – należy przez rozumieć Przedsiębiorcę, który zarejestrował się na Warsztat, korzystającego w ramach Warsztatu w szczególności z dedykowanych Usług Specjalistycznych dla Przedsiębiorców.
  10. Konto Klienta – należy przez to Konto dedykowane dla Klienta umożliwiające korzystanie w szczególności z Usług Komercyjnych dostępnych w ramach Warsztatu.
  11. Konto Klienta Specjalistycznego – należy przez to Konto dedykowane dla Konsumenta umożliwiające korzystanie w szczególności z Usług Specjalistycznych dla osób fizycznych dostępnych w ramach Warsztatu.
  12. Konto Klienta Biznesowego – należy przez to Konto dedykowane dla Przedsiębiorców, Uczelni i innych instytucji umożliwiające korzystanie w szczególności z Usług Specjalistycznych dla Przedsiębiorców dostępnych w ramach Warsztatu.
  13. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Warsztatu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  14. Uczelnia – należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która korzysta z Warsztatu, korzystającą w ramach Warsztatu w szczególności z dedykowanych Usług Specjalistycznych dla przedsiębiorców; w ramach korzystania z Warsztatu Uczelnia powinna działać przez uprawnione do tego osoby lub organy.
  15. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz art. 43[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Platformy w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Przedsiębiorcę uważa się również Uczelnię i inne instytucje, jeżeli zawierają Umowę i korzystają z Usług w ramach realizacji zadań własnych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  16. Przedsiębiorca-Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnej, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  17. Newsletter – należy przez to rozumieć bezpłatną Usługę elektroniczną świadczoną przez Operatora, polegającą na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, informacji o nowościach, aktualizacjach oraz zmianach w świadczonych Usługach i funkcjonalnościach.
  18. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Warsztatu na zasadach określonych w Regulaminie.
  19. Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Warsztatu. Zakres świadczonych usług został określony w Regulaminie.
  20. Usługa Konta – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika w zakresie dostępu do Warsztatu oraz korzystania z funkcjonalności Konta.
  21. Specjalista – należy przez to rozumieć osobę fizyczną udzielającą świadczenia lub usługi zdrowotnej – porady psychologicznej w sposób profesjonalny na podstawie posiadanych uprawnień w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej lub w ramach działalności podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, który zawarł z Operatorem umowę o współpracy.
  22. Usługi Komercyjne – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1) Regulaminu.
  23. Usługi Specjalistyczne dla osób fizycznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2) Regulaminu.
  24. Usługi Specjalistyczne dla Przedsiębiorców – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 3) Regulaminu.
  25. Usługi Abonamentowe – należy przez to rozumieć płatne Usługi, do których dostęp uzależniony jest od złożenia zamówienia na Abonament i uiszczenia Opłaty Abonamentowej. W skład Usług Abonamentowych wchodzą: Usługi Komercyjne, Usługi Specjalistyczne dla osób fizycznych oraz Usługi Specjalistyczne dla Przedsiębiorców.
  26. Użytkownik zarejestrowany – należy przez to rozumieć Klienta, Klienta Biznesowego, Uczelnię i inne instytucje, posiadającego Konto, który korzysta z Warsztatu.
  27. Użytkownik niezarejestrowany – należy przez to rozumieć Konsumenta, Konsumenta-Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcę, nieposiadającego Konta, który uzyskał dostęp do Usług oferowanych w ramach Warsztatu, a które to nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom.
  28. Użytkownik – należy przez to rozumieć łącznie Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego.
 1. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

§ 3
Usługi świadczone przez Operatora

 1. Operator świadczy Usługi za pośrednictwem Warsztatu.

 2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownicy w ramach Warsztatu mogą korzystać z bezpłatnej Usługi Newsletteru.

 4. W ramach Warsztatu, Użytkownicy, w zależności od posiadanego statusu, mają dostęp do następujących nieodpłatnych Usług:

  1. Forum;

 1. Klient może w ramach Warsztatu może skorzystać, oprócz dedykowanych dla niego Usług Komercyjnych, z następujących Usług:

  1. Usługa Konta Klienta;

 1. Klient Specjalistyczny może w ramach Warsztatu skorzystać, oprócz dedykowanych dla niego Usług Specjalistycznych dla osób fizycznych, z następujących Usług:

  1. Usługa Konta Klienta Specjalistycznego;

  2. Usługi Porady On-line;

 1. Klient Biznesowy może w ramach Warsztatu może skorzystać, oprócz dedykowanych dla niego Usług Specjalistycznych dla Przedsiębiorców, z następujących Usług:

  1. Usługa Konta Klienta Biznesowego;

 1. Dostęp do Usług wskazanych w ust. 8 pkt 1-3, ust. 9 pkt 1-3 i ust. 10 pkt 1-4, w zależności od statusu Użytkownika, wymaga zalogowania się na przypisane Użytkownikowi Konto.

 2. Usługi świadczone w ramach Warsztatu mają charakter odpłatny, zgodnie z Cennikiem., za wyjątkiem Usługi Testowania.

 3. Warsztat może zawierać odnośniki (linki przekierowujące) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki). Użytkownik po kliknięciu w link przekierowujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności podmiotu trzeciego.

 4. Warsztat i treści zgromadzone w ramach Warsztatu stanowią bazy danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlegają ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory. Korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne interesy Operatora. W przypadku nieuprawnionego korzystania z baz danych lub ich treści Operator może dochodzić od podmiotów naruszających prawa do baz danych lub ich treści odszkodowania jak i żądać zaprzestania naruszeń. Użytkownik może korzystać z baz danych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

§ 4
Rejestracja

 1. Użytkownicy zainteresowani dostępem do pełnej funkcjonalności Warsztatu powinni dokonać rejestracji Konta.
 2. Rejestracja umożliwia założenie Konta.
 3. Rejestracja i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.
 4. W Formularzu Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:
  1. w przypadku Konta Klienta:
   1. login.
 1. w przypadku Konta Klienta Specjalistycznego:
  1. Imię,
  2. Nazwisko;
  3. Adres zamieszkania;
  4. Adres e-mail;
  5. Numer telefonu;
  6. Hasło.
 1. w przypadku Konta Klienta Biznesowego:
  1. firmę / nazwę Uczelni, instytucji;
  2. adres prowadzonej działalności (siedziby);
  3. numer NIP,
  4. numer REGON;
  5. numer KRS (o ile posiada);
  6. numer telefonu;
  7. adres e-mail;
  8. Hasło;
  9. imię i nazwisko osoby uprawnionej do rejestracji Konta – jeżeli dotyczy.

 1. Przed przystąpieniem do procedury rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności, Użytkownik zostanie poproszony o złożenie oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check’boxa) o zapoznaniu się z ww. dokumentami. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, jest warunkiem koniecznym do zakończenia procedury rejestracji, zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konta i rozpoczęcia korzystania z Usług i funkcjonalności Warsztatu
 2. Rejestracji Konta Klienta Biznesowego może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji Klienta Biznesowego (m.in. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik lub inna osoba wyznaczona w tym celu przez Klienta Biznesowego).
 3. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o rejestracji Konta. W przypadku Konta Klienta Biznesowego, po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, Klient Biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta Biznesowego w Formularzu Rejestracji, otrzyma od Operatora wygenerowaną przez Warsztat Umowę o świadczenie Usługi Konta Klienta Biznesowego
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Konta następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta, o którym mowa w ust. 8.
 5. Zawarcie z Klientem Biznesowy Umowy o świadczenie Usługi Konta następuje z chwilą otrzymania przez Klienta Biznesowego od Operatora Umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta Biznesowego.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Konta zawierana jest w języku polskim na czas nieoznaczony.
 7. Adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą np. identyfikatora – loginu w postaci czynnego adresu e-mail) oraz Hasła.
 10. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu lub Polityki prywatności, nie może korzystać z Warsztatu.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w Formularzu Rejestracji oraz inne dane wskazane podczas korzystania z Warsztatu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane Konta. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 13. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Warsztacie.
 14. Użytkownik nie może udostępniać danych pozwalających na logowanie się innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
 15. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: epsychotec@gmail.com
 16. Użytkownik, może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta zawartą na czas nieoznaczony w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Operator zastrzega, iż przypadku, gdy rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta miałoby nastąpić w trakcie trwania Umowy na realizację innych Usług świadczonych przez Operatora czas oznaczony – Umowa o świadczenie Usługi Konta rozwiąże się w ostatnim dniu obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony.
 17. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usługi Konta można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail epsychotec@gmail.com Operator poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy, na podany przez Użytkownika w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konta jest jednoznaczne z usunięciem Konta.
 18. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z dołączonego wzoru odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 6
Konto Klienta

 1. Klient posiadający aktywne Konto może korzystać z następujących funkcjonalności w ramach Warsztatu:
  1. zmiana danych Konta;
  2. wgląd do historii zrealizowanych Usług;
  3. wgląd do statusu płatności;
  4. udział w Forum;
 1. Klient posiadający aktywne Konto może zamówić następujące odpłatne Usługi świadczone przez Operatora w ramach Warsztatu:
  1. Usługi Komercyjne;

§ 7
Konto Klienta Specjalistycznego

 1. Klient Specjalistyczny posiadający aktywne Konto może korzystać z następujących funkcjonalności w ramach Warsztatu:
  1. zmiana danych Konta;
  2. wgląd do historii zrealizowanych Usług;
  3. wgląd do statusu płatności;
  4. udziału w Forum;
 1. Klient Specjalistyczny posiadający aktywne Konto może zamówić następujące odpłatne Usługi świadczone przez Operatora w ramach Warsztatu:
  1. Usługi Specjalistyczne dla osób fizycznych;

§ 8
Konto Klienta Biznesowego

 1. Klient Biznesowy posiadający aktywne Konto może korzystać z następujących funkcjonalności w ramach Warsztatu:
  1. zmiana danych Konta;
  2. wgląd do historii zrealizowanych Usług;
  3. wgląd do statusu płatności;
 1. Klient Biznesowy posiadający aktywne Konto może zamówić następujące odpłatne Usługi świadczone przez Operatora w ramach Warsztatu:
  1. Usługi Specjalistyczne dla Przedsiębiorców;

§ 9
Płatności

 1. Korzystanie z Warsztatu przez Użytkowników jest odpłatne na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik zainteresowany zamówieniem Warsztatu, loguje się na Konto, w zakładce Kursy wybiera interesujący go Warsztat i następnie postępuje zgodnie z wyświetlonymi komunikatami. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik do momentu potwierdzenia woli zamówienia Warsztatu przyciskiem „Zamawiam i płacę” ma możliwość modyfikacji danych i wyboru Warsztatu.
 3. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” lub inne równoznaczne sformułowanie finalizuje proces składania zamówienia i po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Operatora.
 4. Zamówienia Warsztatu może dokonać wyłącznie uprawniony Użytkownik.
 5. Zamówienie Warsztatu, uprawnia Użytkownika do korzystania z funkcjonalności objętych Usługą wchodzących w zakres wykupionego Warsztatu, przez okres jego trwania.
 6. Uruchomienie dostępu do Warsztatu następuje w chwili otrzymania powiadomienia o wpływie należności do Operatora od Sytemu Płatności i jej poprawnym zaksięgowaniu.

 7. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur oraz korekt, w formie elektronicznej, na adres e-mail powiązany z Kontem.
 8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek Operatora.
 9. Operator zastrzega, że w przypadku dokonywania opłat kartą płatniczą, mogą być naliczane przez System Płatności dodatkowe opłaty. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin Systemu Płatności przed przystąpieniem do uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

§ 10
Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Warsztatu w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, a także z poszanowaniem obowiązującego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  2. korzystania z Warsztatu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania,
 1. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a także treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszej zgody Operatora. W szczególności zabronione jest:
  1. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Warsztatu
  2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
  3. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  4. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  6. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
  7. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  8. ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Warsztatu
  9. przeprowadzanie w stosunku do Warsztatu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Warsztat w jakikolwiek inny sposób;
  10. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  11. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Operatora;
  12. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.
 1. Operator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania celem wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.

§ 11
Reklamacja Usług

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez Operatora, należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem protokołu wysłanego w formie mailowej na adres: epsychotec@gmail.com
 2. Potwierdzenie złożenia reklamacji Użytkownik otrzyma na adres e-mail powiązany z Kontem.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego;
  2. adres e-mail;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. wskazanie daty wystąpienia problemu i czas jego trwania;
  5. nazwę i model Urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Warsztatu, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego.
 1. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Warsztatu oraz Usług w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Operator nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta, oznacza to uznanie żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta za uzasadnione.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownikowi przysługiwać będzie możliwość złożenia pisemnej reklamacji

§ 12
Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator oświadcza, że Warsztat jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Operatora, z należytą starannością.
 2. Użytkownik korzysta z Warsztatu dobrowolnie.
 3. Operator odpowiada względem Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Warsztatu, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. W przypadku szkody powstałej u Przedsiębiorcy odpowiedzialność ogranicza się jedynie do szkód powstałych z winy umyślnej Operatora do wysokości uiszczonej Opłaty Abonamentowej, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w ust. 4 poniżej, w których odpowiedzialność Operatora jest całkowicie wyłączona.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. za korzystanie przez Użytkowników z Warsztatu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji;
  2. za skutki wynikające z użycia loginu oraz Hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych za pośrednictwem Warsztatu przez osobę nieuprawnioną;
  3. za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Warsztatu;
  4. za niezadowalającą jakość oraz wydajność Warsztatu;
  5. za interakcje Użytkowników w ramach Usługi Forum.
 1. Specjalista odpowiada względem Użytkownika za świadczone usługi zdrowotne. Specjalista odpowiada wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za wszelkie roszczenia odszkodowawcze związanie z uszkodzeniem mienia lub szkodą na osobie poniesioną przez Użytkownika lub osoby trzecie w trakcie lub w związku z wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Porady On-line.

§ 13
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Warsztatu i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Warsztatu w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
  1. ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Warsztatu, oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Warsztatu,
  2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Warsztatu, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Warsztacie.
 1. Z chwilą aktywacji na okres wykupionego Abonamentu przez Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Warsztatu, zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Warsztatu w innych celach niż wskazane w Regulaminie.
 3. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Operatora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Poza uprawnieniami przewidzianymi w ust. 4 i 5, Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Warsztatu oraz jej kodu źródłowego, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 14
Postanowienia dotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł Umowę ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 34 i 35 Prawa konsumenckiego oraz z zastrzeżeniem ust. 4
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumentem obowiązany jest poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy – Operatora, składając oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: epsychotec@gmail.com.
 3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z dołączonego wzoru odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Operator zastrzega, że Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, w przypadku Usług Komercyjnych i/lub Usług Specjalistycznych dla osób fizycznych, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Operator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem na adres e-mail, za pośrednictwem którego złożono oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, informację o otrzymaniu oświadczenia.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa ta jest uważana za niezawartą.
 7. W przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców – Konsumentów, wstrzymanie świadczeń lub rozwiązanie Umowy przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić wyłącznie po uprzednim przesłaniu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi wezwania do usunięcia naruszeń w dodatkowym terminie nie krótszym niż 21 dni, oraz bezskutecznym upływie tego terminu.
 8. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie.

 9. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 15
Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod linkiem https://psychotec.pl/polityka-prywatnosci/

§ 16
Zmiana Regulaminu

 1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych, a w szczególności w następujących przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwowe,
  3. poprawy ochrony prywatności Użytkowników,
  4. zmiany polityki prywatności,
  5. zapobiegania nadużyciom,
  6. ze względów bezpieczeństwa,
  7. zmiany technologicznych i funkcjonalnych,
  8. zmiany w zakresie świadczonych Usług,
  9. zmiany redakcyjnej treści Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Warsztacie na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres epsychotec@gmail.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama usunięciem Konta z Warsztacie i odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące wypowiedzenia Umowy, o których mowa w § 5 ust. 21 i 22.
 3. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.
 4. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu bez zachowania ___ dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy
 5. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia Operatorowi dotrzymanie wyżej wymienionego okresu powiadomienia;
 6. w drodze wyjątku musi zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

§ 17
Rozstrzyganie sporów

 1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu.
 2. Wszelkie wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem posiadającym status Przedsiębiorcy spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Operator oświadcza, że Użytkownik ten ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporu względem Operatora powstałego w związku ze świadczonymi przez Operatora Usługami. W przypadku złożenia przez Użytkownika posiadającego status Przedsiębiorcy wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Operatora, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z np. Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem mediacji. Koszty mediacji będą ponoszone przez strony w równych częściach. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator ma prawo odmowy udziału w mediacji.
 3. W sytuacjach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem posiadającym status Przedsiębiorcy, które nie zostały rozwiązane w sposób polubowny, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 4. Użytkownik nieposiadający statusu Przedsiębiorcy ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 5. Operator informuje, że przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych.
 6. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Operator wskazuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest także platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Więcej informacji można uzyskać na stronie platformy dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr. lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 18
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w wersjach aktualnie obowiązujących.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 3. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Operatora mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszych Regulaminu oraz złożone zamówienia na Usługi.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci, bez uprzedniej zgody Operatora, udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 5. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu.